dnes je 19.5.2024

Najnovšie videosemináre

Novely zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. a aplikačná prax v r. 2024ZáznamGarancia

17.5.2024, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:38

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení ...

Špeciálne školy a ich povinnosti v roku 2024ZáznamGarancia

17.5.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:56

... Webinár sa zameriava na zmeny v školskej legislatíve v aktuálnom školskom roku so zameraním na špeciálne školy. V závere rozoberáme aj praktické otázky z pohľadu PZ a OZ. Webinár sa zameriava na zmeny v školskej legislatíve v aktuálnom školskom roku so zameraním na špeciálne školy. V závere rozoberáme ...

Novela zákona o cestnej premávkeZáznamGarancia

26.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:36

... Obsahom webinára je predovšetkým priblíženie legislatívnych zmien, ktorými novela zákona o cestnej premávke reagovala na zmenu hmotnosti vozidiel integrovaného záchranného systému. Uvedená hmotnosť sa mení napríklad v dôsledku dostupnosti nových prístrojov na záchranu života, či v dôsledku zavádzania ...

Novela zákona o účtovníctve od 1.3.2024 a najčastejšie chyby v účtovaníZáznamGarancia

26.4.2024, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:59

... Objasníme si, čo zahŕňa novela Zákona o účtovníctve v súvislosti s premenou obchodných spoločností. Povieme si tiež k novele zákona súvisiacou s transpozíciou EU o vykazovaní informácií o udržateľnosti. Objasníme si, čo zahŕňa novela Zákona o účtovníctve v súvislosti s premenou obchodných spoločností ...

Účtovanie o krátkodobom majetku RO a PO a zdrojoch jeho krytia v roku 2024ZáznamGarancia

26.4.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:16:14

... Webinár poskytuje špecifiká s vymedzením krátkodobého majetku ROPO a jeho spôsobmi účtovania v rôznych štádiách jeho používania. V príkladoch sú uvedené podrobné možnosti účtovania v štádiu účtovania krátkodobého majetku v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách a zdrojoch obstarania a krytia ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.3.2024 - v súvislosti so zákonom o premenách obchodných spoločností a družstievZáznamGarancia

26.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:31

... Predmetom videa je prehľad zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), ktoré priniesla novela č. 309/2023 Z. z.. Výklad je štruktúrovaný podľa dvoch základných oblastí zmien, a to časť venujúca sa zmenám v oblasti premien obchodných spoločností a družstiev s osobitným zreteľom na zavedenie ...

Novela zákona o správe daní k 1.1.2024ZáznamGarancia

24.4.2024, JUDr. Toško Beran, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:20

... K 1.1.2024 bol Daňový poriadok novelizovaný najmä v súvislosti so zavedením spoločnej kontroly a úpravou daňových sankcií. Spoločná kontrola predstavuje novú formu medzinárodnej administratívnej pomoci. Predstavuje implementácie európskej smernice. Cieľom je zefektívniť zisťovanie daňových povinností ...

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024ZáznamGarancia

24.4.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:27

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2024. Dôraz je kladený na pripravované zmeny v roku 2024. Zmeny sa budú týkať úpravy komunálnych odpadov, nových reportingových povinností pri obaloch a batérií a akumulátorov a poplatky za skládkovanie. Obsahom webinára je prehľad ...

Toxíny v tíme-disfunkčnosť tímovZáznamGarancia

24.4.2024, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:01

... Každý manažér túži po tom, aby mal stabilný a dobre fungujúci tím, ktorý bude pracovať ako dobre namazaný stroj. Nie vždy sa to však dá, je to dlhodobý proces budovania tímu, tímovej kultúry. Často sa v tímoch prejavujú rôzne neduhy, toxicita, nedôvera, neúprimná komunikácia, manipulácia. Ako sa s tým ...

Novela zákona o BOZP k 1.4.2024ZáznamGarancia

24.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:09

... Od 1. apríla 2025 nadobudne účinnosť nová právna úprava v oblasti prípravy, zhotovovania a užívania stavieb, ktorej hlavným cieľom je zrýchlenie konaní, elektronizácia procesov a zníženie administratívnej záťaže. Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov nahradí súčasný zákon č ...

Najpozeranejšie videosemináre

Odmeny a tresty vo vyučovacom proceseZáznam

11.6.2021, Mgr. Slavomír Gál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:51

... Motivácia má vo vyučovacom procese svoje nenahraditeľné miesto. Odmeny a tresty už v minulosti tvorili a stále tvoria jej podstatnú časť. Videoseminár hľadá odpovede na otázky (ne) nadčasovosti metódy odmien a trestov, ako aj na to, ktoré formy odmien a trestov sú efektívne, a ktorým by sa mal učiteľ ...

Kybernetická bezpečnosť v roku 2023ZáznamGarancia

4.9.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:56

... V oblasti kybernetickej bezpečnosti sa roku 2023 chystajú veľké zmeny. Prichádza smernica NIS 2, ktorá značne rozširuje počet povinných osôb. Povinným osobám navyše pribudnú nové - ďalšie povinnosti. O aké povinnosti pôjde a kedy nastane účinnosť smernice NIS 2? V oblasti kybernetickej bezpečnosti sa ...

Ako na stres a konflikty v školskom prostredíZáznamGarancia

25.4.2023, Mgr. Renata Taligová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:55

... Školské prostredie je náročné na zvládanie rôznych vzťahových interakcií a každodenných situácií. Toto vzdelávanie je zamerané na pochopenie, nácvik a zvládanie konfliktných situácií, na budovanie osobnej odolnosti, na voľbu stratégií a procesov riešenia konkrétnych situácií v pedagogickej praxi, na ...

Verejné obstarávanie pre stredné školy v roku 2021Záznam

25.3.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:35:51

... Predmetom videoseminára je verejné obstarávanie pre stredné školy. Tematicky sa zaoberá uplatňovaním postupov verejného obstarávania pri stredných školách, vzťahom škôl a zriaďovateľov v kontexte verejného obstarávania a konkrétnymi problémami, ktoré trápia stredné školy pri verejnom obstarávaní. Predmetom ...

Príprava na atestáciu - atestačné portfólio v roku 2021Záznam

29.7.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:07

... Od účinnosti Zákona c. 138/2019 Z. z., sú predmetom diskusie medzi pedagogickými aodbojnými zamestnancami škôl, školských zariadení azariadení sociálnej pomoci otázky ozmenách vatestačnom konaní oproti procesu, ktorý bol nastavený v legislatíve platnej do roku 2019. Podstatnou zemnou je preukazovanie ...

Najnovšie Právne predpisy
  • 75/2024 Z.z. schvaľuje Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 22.4.2024 v čiastke č. 37)
  • 78/2024 Z.z. Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Správou Štátnej hraničnej stráže Ukrajiny o interakcii a spolupráci v oblasti chemickej, biologickej, radiačnej a jadrovej bezpečnosti na hraniciach (vyšlo dňa: 25.4.2024 v čiastke č. 38)
  • 79/2024 Z.z. o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (vyšlo dňa: 25.4.2024 v čiastke č. 38)
  • 80/2024 Z.z. o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (vyšlo dňa: 25.4.2024 v čiastke č. 38)
  • 84/2024 Z.z. novela zák. č. 544/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 1.5.2024 v čiastke č. 41)
  • 85/2024 Z.z. novela zák. č. 564/2004 Z. z. a č. 583/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 1.5.2024 v čiastke č. 41)
  • 87/2024 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 7.5.2024 v čiastke č. 43)
  • 90/2024 Z.z. novela nar. vl. č. 383/2023 Z. z. (vyšlo dňa: 9.5.2024 v čiastke č. 45)
  • 92/2024 Z.z. novela nar. vl. č. 383/2023 Z. z. (vyšlo dňa: 9.5.2024 v čiastke č. 45)
  • 102/2024 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 17.5.2024 v čiastke č. 50)
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákon o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.3.2024, 1.6.2024 a 1.7.2024

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 23.5.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Legislatívne zmeny v školskom zákone pre rok 2025

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 6.6.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.