dnes je 22.9.2023

Najnovšie videosemináre

Chat GPT a jeho využitie v marketinguZáznamGarancia

20.9.2023, Veronika Bošková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:41:10

... ChatGPT je jazykový model, ktorý dokáže generovať text na základe zadanej témy a kontextu. Vďaka tomu môže byť tento nástroj využitý v marketingu na mnoho spôsobov: na zlepšenie komunikácie so zákazníkmi, optimalizáciu nákladov na marketing, zvýšenie ziskov a zlepšenie celkového zážitku zákazníka. V ...

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

20.9.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:21

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií a úpravy komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad ...

Aktuálne schválené zmeny v školskej legislatíve v roku 2023ZáznamGarancia

20.9.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:56

... Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona, zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 597/2003 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona ...

Organizačné zmeny a najčastejšie chyby zamestnávateľovZáznamGarancia

20.9.2023, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:10

... Predmetom webinára sú organizačné zmeny zamestnávateľov s následkom ukončenia pracovných pomerov. Z praktického hľadiska si prejdeme postup pri prijatí organizačnej zmeny, budeme sa venovať ponukovej povinnosti a prerokovaniu výpovede so zástupcami zamestnancov. Súčasne sa zameriame aj na náležitosti ...

Novela zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.9.2023ZáznamGarancia

13.9.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:37:51

... Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o znene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch ...

Zmeny v Zákonníku práce 2023 - príklady a dopady na praxZáznamGarancia

13.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:38

... V priebehu roka 2023 došlo k niekoľkým novelizáciám Zákonníka práce. Predmetný webinár sa zameriava na signifikantné novely Zákonníka práce v kontexte praktických príkladov a dopadov na prax. V priebehu roka 2023 došlo k niekoľkým novelizáciám Zákonníka práce. Predmetný webinár sa zameriava na signifikantné ...

ChatGPT a ostatné chat boty v roku 2023ZáznamGarancia

12.9.2023, Prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:26

... Cieľom webinára je stručne predstaviť nástroj Chat GPT, vysvetliť motiváciu na jeho vznik, jeho miesto v umelej inteligencii, princíp činnosti, možnosti využitia a prípadné perspektívy do budúcnosti. Cieľom prezentácie nie je oboznámiť účastníkov o detailnom spôsobe jeho použitia. Cieľom webinára je ...

Novela zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.9.2023ZáznamGarancia

12.9.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:49

... Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona. Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona. redefinícia ŠVVP, úpravy v predpripmárnom vzdelávaní, právny nárok na miesto ...

Exekúcie - aktuálne sadzby od 1.7.2023ZáznamGarancia

4.9.2023, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:08:41

... Od prvého júla sa zmenila hodnota životného minima. Životné minimum ovplyvňuje viaceré veličiny, jednou z nich je aj oblasť zrážok zo mzdy. V našom webinári sa budeme venovať exekúciám. Vysvetlíme si povinnosti zamestnávateľa, postup pri exekučných zrážkach. Povieme si, aké sú v nadväznosti na zmenu ...

Zákon o potravinách v roku 2023 - rozhodnutia súdov, príklady do praxeZáznamGarancia

4.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:27:25

... Cieľom webinára bude priblížiť poslednú novelu Zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ďalej sa následne do pozornosti uvedú praktické situácie a záverom vybrané rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Cieľom webinára bude priblížiť poslednú novelu Zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ...

Najpozeranejšie videosemináre

Príprava na atestáciu - atestačné portfólio v roku 2021Záznam

29.7.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:07

... Od účinnosti Zákona c. 138/2019 Z. z., sú predmetom diskusie medzi pedagogickými aodbojnými zamestnancami škôl, školských zariadení azariadení sociálnej pomoci otázky ozmenách vatestačnom konaní oproti procesu, ktorý bol nastavený v legislatíve platnej do roku 2019. Podstatnou zemnou je preukazovanie ...

Atestačné konanie - atestačné portfólio.Záznam

21.7.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:43

... Od účinnosti Zákona č. 138/2019 Z. z., sú predmetom diskusie medzi pedagogickými a odbojnými zamestnancami škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci otázky o zmenách v atestačnom konaní oproti procesu, ktorý bol nastavený v legislatíve platnej do roku 2019. Podstatnou zemnou je preukazovanie ...

Aktuálne schválené zmeny v školskej legislatíve v roku 2023ZáznamGarancia

6.7.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:56

... Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona, zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 597/2003 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona ...

Postup v prípade pracovného úrazu v roku 2023 - povinnosti zamestnávateľaZáznamGarancia

29.6.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:45

... Zamestnávatelia sa napriek všetkým bezpečnostným opatreniam, ktoré príjmu na pracovisku, niekedy nevyhnú vzniku pracovného úrazu. Zamestnávateľ pritom zodpovedá za škodu, aj keď dodržal všetky zákonné povinnosti, okrem prípadov, keď sa zákonným spôsobom zbaví  zodpovednosti. V tomto webinári si prejdeme ...

BOZP na základných školáchZáznam

8.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:39

... V téme sme sa venovali BOZP na základných školách, prešli sme si jednotlivé riziká v areáli školy ale aj na napr. pracovnom vyučovaní alebo v jedálňach či športoviskách. V téme sme sa venovali BOZP na základných školách, prešli sme si jednotlivé riziká v areáli školy ale aj na napr. pracovnom vyučovaní ...

Najnovšie Právne predpisy
  • 347/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 640/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 26.8.2023 v čiastke č. 113)
  • 350/2023 Z.z. ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií (vyšlo dňa: 26.8.2023 v čiastke č. 113)
  • 351/2023 Z.z. ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde (vyšlo dňa: 5.9.2023 v čiastke č. 114)
  • 352/2023 Z.z. ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa (vyšlo dňa: 5.9.2023 v čiastke č. 114)
  • 353/2023 Z.z. novela op. č. 411/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 5.9.2023 v čiastke č. 114)
  • 354/2023 Z.z. novela vyhl. č. 636/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 6.9.2023 v čiastke č. 115)
  • 357/2023 Z.z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024 (vyšlo dňa: 13.9.2023 v čiastke č. 117)
  • 358/2023 Z.z. ustanovuje podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov a vedení registra obmedzovacích prostriedkov (vyšlo dňa: 13.9.2023 v čiastke č. 117)
  • 360/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 93/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 15.9.2023 v čiastke č. 119)
  • 363/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 109/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 15.9.2023 v čiastke č. 119)