dnes je 22.3.2023

Najnovšie videosemináre

BOZP v roku 2023 - na čo si dať pozorZáznamGarancia

15.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:28

... Vo webinári sa budeme zaoberať hlavne zmenou Zákona 124/2006 a najčastejšími otázkami, ktoré doteraz táto zmena vyvolala. Postupne si tie najpálčivejšie témy preberieme a na záver si formou otázok a odpovedí zodpovieme dodatočné otázky a postrehy účastníkov. Vo webinári sa budeme zaoberať hlavne zmenou ...

Certifikácie elektrotechnických výrobkov v roku 2023ZáznamGarancia

15.3.2023, Ing. Emília Fintová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:13:43

... Na webinári si vysvetlíme základné pojmy čo je to certifikácia a aké sú hlavné faktory certifikátu. Hlavnou témou budú elektrotechnické výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavky technických noriem alebo zákonov. Elektrotechnické výrobky musia byť preukázateľne zhodné s technickými normami, na základe čoho ...

Novinky v problematike DPH v roku 2023ZáznamGarancia

14.3.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:25

... Vo webinári je rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala od 1. januára 2023, napríklad v súvislosti so zmenou definície nevymožiteľnej pohľadávky, povinnosťou opravy odpočítanej dane na strane odberateľa, alebo zrušení povinnosti registrácie v prípade vykonávania ekonomických ...

Moderné metódy výberu zamestnancovZáznamGarancia

13.3.2023, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:04

... Vedieť vybrať tých správnych ľudí je umenie. Na webinári si prejdeme, ako sa svet recruitingu mení, aké sú moderné spôsoby hľadania ľudí, ako ísť v danej oblasti s dobou. Zistíte, ktoré sociálne siete sú v tomto smere pre nás užitočné a že aj napriek technológiám a umelej inteligencii, je stále ľudský ...

Certifikácia potravinárskych výrobkov v roku 2023 - uvedenie na trhZáznamGarancia

13.3.2023, Ing. Emília Fintová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:15:38

... Na webináry si vysvetlíme základné pojmy čo je to certifikácia a aké sú hlavné faktory certifikátu. Zameriame sa na plastové potravinárske výrobky, ktoré budeme posudzovať podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2020/1245. Vysvetlíme si akú úlohu má Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/1245 pre plastové potravinárske ...

Pripravované zmeny (novinky) v školskej legislatíve v roku 2023ZáznamGarancia

13.3.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:36

... Obsahom príspevku je prehľad najdôležitejších pripravovaných legislatívnych zmien, ktoré vyplývajú z aktuálne vládou SR schválenej novely školského zákona, zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 597/2003 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. Obsahom príspevku je prehľad najdôležitejších pripravovaných legislatívnych ...

Sumarizácia vykonania ročného zúčtovania daneZáznamGarancia

13.3.2023, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:12:39

... Pripomenieme si lehoty a termíny pri realizácii ročného zúčtovania za rok 2022. Zároveň si prejdeme komu môžeme ročné zúčtovanie dane pracovať a kto musí podávať daňové priznanie. Prejdeme si vyplnenie žiadosti o ročné zúčtovanie dane so zameraním na uplatnenie odpočítateľných častí základu dane a daňových ...

Postupy účtovania pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie od 1.1.2023ZáznamGarancia

2.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:07

... V roku 2023 dochádza k zmene postupov účtovania. Doterajší systém spoločných postupov pre štátne a samosprávne organizácie, vyššie územní celky a obce sa rozdeľujú na postupy účtovania pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie a účelové fondy. Toto rozdelenie má za následok vytvorenie dvoch postupov ...

Nemocenské dávky v roku 2023 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľaZáznamGarancia

2.3.2023, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení ...

Aktuálne zákonné povinnosti - Ochrana ovzdušia 02/2023ZáznamGarancia

2.3.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:50

... Všeobecné predstavenie zákona o ovzduší. Popis aktuálneho stavu vo vzťahu k novému schvaľovanému zákonu o ovzduší. Aplikovanie § 17 pre jednotlivé prípady. Prepojenie § 17 na stavebný zákon a zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Všeobecné predstavenie zákona o ovzduší. Popis aktuálneho ...

Najpozeranejšie videosemináre

Príprava na atestáciu - atestačné portfólio v roku 2021Záznam

29.7.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:07

... Od účinnosti Zákona c. 138/2019 Z. z., sú predmetom diskusie medzi pedagogickými aodbojnými zamestnancami škôl, školských zariadení azariadení sociálnej pomoci otázky ozmenách vatestačnom konaní oproti procesu, ktorý bol nastavený v legislatíve platnej do roku 2019. Podstatnou zemnou je preukazovanie ...

Zostavenie atestačného portfólia - práca s profesijným štandardomZáznamGarancia

20.12.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:01

... Atestácia štátne overenie profesijných kompetencií vymedzených profesijným štandardom. V prípade záujmu o vykonanie atestácie je preto potrebné oboznámiť sa s tým, ako sú zadefinované podmienky atestačného konania v Zákone č. 138/2019 Z.z. ako aj so štruktúrou a obsahom profesijných štandardov. Obsahom ...

Odmeny a tresty vo vyučovacom proceseZáznam

11.6.2021, Mgr. Slavomír Gál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:51

... Motivácia má vo vyučovacom procese svoje nenahraditeľné miesto. Odmeny a tresty už v minulosti tvorili a stále tvoria jej podstatnú časť. Videoseminár hľadá odpovede na otázky (ne) nadčasovosti metódy odmien a trestov, ako aj na to, ktoré formy odmien a trestov sú efektívne, a ktorým by sa mal učiteľ ...

Tvorba učebných úloh na podporu prírodovednej gramotnostiZáznam

4.8.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:59

... Problémom v našich školách sa v súčasnosti ukazuje hľadanie a realizovanie nových učebných postupov efektívnych pre reflektovanie reálnych podmienok výučby, očakávaní praxe a naplnenie ambícii ŠVP. Vo výučbe prírodovedných predmetov sa používa veľa nových zdrojov informácii (encyklopédie, internet, edukačné ...

BOZP na základných školáchZáznam

8.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:39

... V téme sme sa venovali BOZP na základných školách, prešli sme si jednotlivé riziká v areáli školy ale aj na napr. pracovnom vyučovaní alebo v jedálňach či športoviskách. V téme sme sa venovali BOZP na základných školách, prešli sme si jednotlivé riziká v areáli školy ale aj na napr. pracovnom vyučovaní ...

Najnovšie Právne predpisy
  • 65/2023 Z.z. novela zák. č. 417/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2023 v čiastke č. 26)
  • 66/2023 Z.z. novela vyhl. č. 356/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2023 v čiastke č. 26)
  • 67/2023 Z.z. novela vyhl. č. 67/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2023 v čiastke č. 26)
  • 69/2023 Z.z. novela zák. č. 24/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 1.3.2023 v čiastke č. 27)
  • 71/2023 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2023 v čiastke č. 29)
  • 72/2023 Z.z. novela zák. č. 523/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2023 v čiastke č. 29)
  • 74/2023 Z.z. novela zák. č. 364/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2023 v čiastke č. 30)
  • 75/2023 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (vyšlo dňa: 8.3.2023 v čiastke č. 30)
  • 76/2023 Z.z. novela vyhl. č. 200/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 10.3.2023 v čiastke č. 31)
  • 77/2023 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach (vyšlo dňa: 10.3.2023 v čiastke č. 31)
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v školskej legislatíve v roku 2023

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 23.3.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novela Zákonníka práce od 1.6.2023 - ako sa zmení mzdová agenda

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 30.3.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.