dnes je 19.6.2024

Najnovšie videosemináre

Prehľad vyhlášok súvisiacich s revíziou technických zariadení v roku 2024ZáznamGarancia

31.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:48

... Fundamentálne zamerania predmetného webinára predstavuje Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa ...

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024ZáznamGarancia

29.5.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:02

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2024. Dôraz je kladený na pripravované zmeny v roku 2024. Zmeny sa budú týkať úpravy komunálnych odpadov, nových reportingových povinností pri obaloch a batérií a akumulátorov a poplatkov za skládkovanie. Obsahom webinára je prehľad ...

Schválená novela zákona č. 50/1976 Zb.ZáznamGarancia

29.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:41

... Dňa 10.1.2024 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie. Cieľom predmetného webinára je priblížiť vybrané aspekty ...

Pripravované zmeny v pracovnom práve v roku 2024ZáznamGarancia

29.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:48

... Dňa 27. marca 2024 vláda Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Účinnosť sa navrhuje od 1. augusta 2024. Cieľom predmetného webinára je priblížiť zmeny, ktoré novela zavedie do praxe. Dňa 27. marca 2024 ...

Zmeny v zákone o DPH v roku 2024ZáznamGarancia

28.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:44

... V úvode webinára si pripomenieme účinnosť novely zákona o DPH, prijatej ešte v roku 2022, a to konkrétne týkajúcej sa záznamovej povinnosti tuzemských poskytovateľov platobných služieb. Témou sú aj účinné zmeny v roku 2024. Ďalej sa zaoberáme kľúčovými zmenami vládnych zmien zákona o DPH, ktorý bol schválený ...

Čo by bolo dobré aby si školy zapracovali do materiálov z pohľadu novej legislatívyZáznamGarancia

28.5.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:31:55

... Obsahom webinára je prehľad najčastejšie používaných vnútorných aktov riadenia školy v nadväznosti na ich účelové určenie a obsahové zameranie. Uvádza aj odporúčané postupy pri ich tvorbe. Následne sa zameriava na najvýznamnejšie dokumenty, do ktorých sa premietajú podrobnosti z ustanovení právnych predpisov ...

Špeciálne školy a ich povinnosti v roku 2024ZáznamGarancia

17.5.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:56

... Webinár sa zameriava na zmeny v školskej legislatíve v aktuálnom školskom roku so zameraním na špeciálne školy. V závere rozoberáme aj praktické otázky z pohľadu PZ a OZ. Webinár sa zameriava na zmeny v školskej legislatíve v aktuálnom školskom roku so zameraním na špeciálne školy. V závere rozoberáme ...

Novely zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. a aplikačná prax v r. 2024ZáznamGarancia

17.5.2024, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:38

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.3.2024 - v súvislosti so zákonom o premenách obchodných spoločností a družstievZáznamGarancia

26.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:31

... Predmetom videa je prehľad zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), ktoré priniesla novela č. 309/2023 Z. z.. Výklad je štruktúrovaný podľa dvoch základných oblastí zmien, a to časť venujúca sa zmenám v oblasti premien obchodných spoločností a družstiev s osobitným zreteľom na zavedenie ...

Účtovanie o krátkodobom majetku RO a PO a zdrojoch jeho krytia v roku 2024ZáznamGarancia

26.4.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:16:14

... Webinár poskytuje špecifiká s vymedzením krátkodobého majetku ROPO a jeho spôsobmi účtovania v rôznych štádiách jeho používania. V príkladoch sú uvedené podrobné možnosti účtovania v štádiu účtovania krátkodobého majetku v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách a zdrojoch obstarania a krytia ...

Najpozeranejšie videosemináre

Judikatúra vo veciach zákona o potravinách - postrehy a upozorneniaZáznamGarancia

16.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:34:10

... Cieľom webinára bude priblížiť poslednú novelu Zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ďalej sa následne do pozornosti uvedú praktické situácie a záverom vybrané dôležité rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na úseku potravín. Cieľom webinára bude priblížiť poslednú novelu Zákona č. 152/ ...

Zmeny v školskej legislatíve v roku 2024ZáznamGarancia

22.12.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:30

... Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona. Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona. redefinícia ŠVVP, úpravy v predpripmárnom vzdelávaní, právny nárok na miesto ...

Príprava na atestáciu - atestačné portfólio v roku 2021Záznam

29.7.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:07

... Od účinnosti Zákona c. 138/2019 Z. z., sú predmetom diskusie medzi pedagogickými aodbojnými zamestnancami škôl, školských zariadení azariadení sociálnej pomoci otázky ozmenách vatestačnom konaní oproti procesu, ktorý bol nastavený v legislatíve platnej do roku 2019. Podstatnou zemnou je preukazovanie ...

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových triedZáznamGarancia

11.3.2024, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:58

... Kvalifikačné predpoklady PZ a OZ a ich posudzovanie. Vyžadované stupne vzdelania na výkon pracovnej činnosti. Postup pri zaraďovaní PZ a OZ do kariérových stupňov. Atestácie, ich vykonávanie, platnosť a uznávanie. Vplyv kariérového stupňa na zaradenie do PT. Kvalifikačné predpoklady PZ a OZ a ich posudzovanie ...

Odmeny a tresty vo vyučovacom proceseZáznam

11.6.2021, Mgr. Slavomír Gál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:51

... Motivácia má vo vyučovacom procese svoje nenahraditeľné miesto. Odmeny a tresty už v minulosti tvorili a stále tvoria jej podstatnú časť. Videoseminár hľadá odpovede na otázky (ne) nadčasovosti metódy odmien a trestov, ako aj na to, ktoré formy odmien a trestov sú efektívne, a ktorým by sa mal učiteľ ...

Najnovšie Právne predpisy
  • 118/2024 Z.z. novela zák. č. 523/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2024 v čiastke č. 57)
  • 119/2024 Z.z. o vydaní opatrenia z 20. mája 2024 č. S17143-2024-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024 (vyšlo dňa: 31.5.2024 v čiastke č. 57)
  • 120/2024 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2024 v čiastke č. 58)
  • 123/2024 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2024 v čiastke č. 58)
  • 125/2024 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2024 v čiastke č. 59)
  • 127/2024 Z.z. novela zák. č. 543/2002 Z. z. a č. 42/1994 Z. z. (vyšlo dňa: 8.6.2024 v čiastke č. 60)
  • 128/2024 Z.z. novela zák. č. 250/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 8.6.2024 v čiastke č. 60)
  • 130/2024 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 2 ods. 4 prvej vety zákona č. 83/1990 Zb. a ustanovenia § 12 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2024 v čiastke č. 61)
  • 131/2024 Z.z. vo veci vyslovenia súladu ustanovenia § 9 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 437/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2024 v čiastke č. 61)
  • 134/2024 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 18.6.2024 v čiastke č. 62)
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákon o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.6.2024, 1.7.2024 a súvisiace aktuality

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 20.6.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. pre rok 2025

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 26.6.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.