dnes je 1.10.2023

Najnovšie videosemináre

Trojzdrojové financovanie neziskových organizácií a jeho praktické zachytenie v účtovníctveZáznamGarancia

26.9.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:50

... Neziskový sektor na rozdiel od verejného a podnikateľského nemá základný právno-normatívny dokument, ktorý by ho vymedzil a charakterizoval z pohľadu právnych foriem a osobitosti inštitútov. Spoločným znakom NÚJ je ich: - verejnoprospešná činnosť - samosprávne riadenie - samokontrola členskou základňou ...

Atestačné konanie v zmysle aktuálnych legislatívnych predpisov v roku 2023ZáznamGarancia

26.9.2023, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:44

... V prípade záujmu o vykonanie atestácie je potrebné oboznámiť sa s tým, ako sú zadefinované podmienky atestačného konania v platnej legislatíve ako aj so štruktúrou a obsahom profesijných štandardov. Obsahom prvej časti webinára budú informácie o podmienkach priebehu atestačného konaniach v zmysle zákona ...

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

26.9.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:25

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj nakladania so stavebným odpadom a odpadov z demolácií a úpravy komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad ...

Chat GPT a jeho využitie v marketinguZáznamGarancia

20.9.2023, Veronika Bošková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:41:10

... ChatGPT je jazykový model, ktorý dokáže generovať text na základe zadanej témy a kontextu. Vďaka tomu môže byť tento nástroj využitý v marketingu na mnoho spôsobov: na zlepšenie komunikácie so zákazníkmi, optimalizáciu nákladov na marketing, zvýšenie ziskov a zlepšenie celkového zážitku zákazníka. V ...

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

20.9.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:21

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií a úpravy komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad ...

Organizačné zmeny a najčastejšie chyby zamestnávateľovZáznamGarancia

20.9.2023, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:10

... Predmetom webinára sú organizačné zmeny zamestnávateľov s následkom ukončenia pracovných pomerov. Z praktického hľadiska si prejdeme postup pri prijatí organizačnej zmeny, budeme sa venovať ponukovej povinnosti a prerokovaniu výpovede so zástupcami zamestnancov. Súčasne sa zameriame aj na náležitosti ...

Aktuálne schválené zmeny v školskej legislatíve v roku 2023ZáznamGarancia

20.9.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:56

... Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona, zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 597/2003 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona ...

Zmeny v Zákonníku práce 2023 - príklady a dopady na praxZáznamGarancia

13.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:38

... V priebehu roka 2023 došlo k niekoľkým novelizáciám Zákonníka práce. Predmetný webinár sa zameriava na signifikantné novely Zákonníka práce v kontexte praktických príkladov a dopadov na prax. V priebehu roka 2023 došlo k niekoľkým novelizáciám Zákonníka práce. Predmetný webinár sa zameriava na signifikantné ...

Novela zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.9.2023ZáznamGarancia

13.9.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:37:51

... Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o znene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch ...

Novela zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.9.2023ZáznamGarancia

12.9.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:49

... Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona. Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona. redefinícia ŠVVP, úpravy v predpripmárnom vzdelávaní, právny nárok na miesto ...

Najpozeranejšie videosemináre

Príprava na atestáciu - atestačné portfólio v roku 2021Záznam

29.7.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:07

... Od účinnosti Zákona c. 138/2019 Z. z., sú predmetom diskusie medzi pedagogickými aodbojnými zamestnancami škôl, školských zariadení azariadení sociálnej pomoci otázky ozmenách vatestačnom konaní oproti procesu, ktorý bol nastavený v legislatíve platnej do roku 2019. Podstatnou zemnou je preukazovanie ...

Odmeny a tresty vo vyučovacom proceseZáznam

11.6.2021, Mgr. Slavomír Gál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:51

... Motivácia má vo vyučovacom procese svoje nenahraditeľné miesto. Odmeny a tresty už v minulosti tvorili a stále tvoria jej podstatnú časť. Videoseminár hľadá odpovede na otázky (ne) nadčasovosti metódy odmien a trestov, ako aj na to, ktoré formy odmien a trestov sú efektívne, a ktorým by sa mal učiteľ ...

Aktuálne schválené zmeny v školskej legislatíve v roku 2023ZáznamGarancia

6.7.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:56

... Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona, zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 597/2003 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona ...

Zmeny v Zákonníku práce v roku 2022 (stav k 26. 5. 2022)ZáznamGarancia

4.7.2022, Mgr. Zuzana Šteflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:30

... Obsahom webinára sú predovšetkým zmeny v Zákonníku práce účinne od 01.04.2022 a od 01.05.2022. Okrem uvedených zmien sa webinár zameriava aj na pripravované zmeny právnych predpisov v oblasti BOZP a nelegálneho zamestnávania. Obsahom webinára sú predovšetkým zmeny v Zákonníku práce účinne od 01.04.2022 ...

BOZP na základných školáchZáznam

8.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:39

... V téme sme sa venovali BOZP na základných školách, prešli sme si jednotlivé riziká v areáli školy ale aj na napr. pracovnom vyučovaní alebo v jedálňach či športoviskách. V téme sme sa venovali BOZP na základných školách, prešli sme si jednotlivé riziká v areáli školy ale aj na napr. pracovnom vyučovaní ...

Najnovšie Právne predpisy
  • 358/2023 Z.z. ustanovuje podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov a vedení registra obmedzovacích prostriedkov (vyšlo dňa: 13.9.2023 v čiastke č. 117)
  • 360/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 93/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 15.9.2023 v čiastke č. 119)
  • 363/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 109/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 15.9.2023 v čiastke č. 119)
  • 366/2023 Z.z. predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (vyšlo dňa: 21.9.2023 v čiastke č. 122)
  • 367/2023 Z.z. ustanovuje podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu (vyšlo dňa: 21.9.2023 v čiastke č. 122)
  • 368/2023 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 22.9.2023 v čiastke č. 123)
  • 369/2023 Z.z. novela vyhl. č. 22/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.9.2023 v čiastke č. 124)
  • 372/2023 Z.z. o sume minimálnej mzdy na rok 2024 (vyšlo dňa: 27.9.2023 v čiastke č. 125)
  • 373/2023 Z.z. o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2024 (vyšlo dňa: 27.9.2023 v čiastke č. 125)
  • 374/2023 Z.z. novela op. č. 583/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 27.9.2023 v čiastke č. 125)
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 25.10.2023

Čas konania: 14:30 - 15:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality v Zákone o sociálnom poistení a predpokladané zmeny v sociálnom zabezpečení od 1. 1. 2024

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 26.10.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.