dnes je 24.2.2024

Najnovšie videosemináre

Vodný zákon - očakávané zmeny v roku 2024ZáznamGarancia

8.2.2024, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:02

... Novela zákona č. 364/2004 Z. z. rieši požiadavky a postupy pre revitalizáciu vodnej stavby, správu vodných tokov, zmenu termínu pre domové ČOV a zmenu spôsobu platieb za používanie vôd. Novela zákona č. 364/2004 Z. z. rieši požiadavky a postupy pre revitalizáciu vodnej stavby, správu vodných tokov, zmenu ...

Právne predpisy v oblasti potravín pre rok 2024ZáznamGarancia

6.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:27

... Cieľom predmetného webinára je priblížiť legislatívu potravín EÚ, pričom pozornosť sa v rámci webinára sústredí i na praktické príklady či rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Cieľom predmetného webinára je priblížiť legislatívu potravín EÚ, pričom pozornosť sa v rámci webinára sústredí ...

Pracovné právo v roku 2024ZáznamGarancia

6.2.2024, Mgr. Marek Bugan, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:22

... Webinár je zameraný na posledný vývoj, novinky a očakávané zmeny v oblasti pracovného práva, ktorým budú čeliť zamestnávatelia v roku 2024. Preberieme stále aktuálnu tému informovania zamestnancov o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania prostredníctvom pracovnej zmluvy a osobitnej informačnej ...

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024ZáznamGarancia

6.2.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:35

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2024. Dôraz je kladený na pripravované zmeny v roku 2024. Zmeny sa budú týkať aj nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií a úpravy komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od ...

Príprava a zostavenie účtovnej závierky štátnych RO a PO za rok 2023ZáznamGarancia

30.1.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:31:32

... Na webinári budú prezentované postupy vedúce k správnemu a preukaznému zotaveniu účtovnej závierky, rizikové položky, výsledky inventarizácie, postup zostavenia účtovnej závierky, nové opatrenia a metodické usmernenie MF SR k zostaveniu účtovnej závierky. Spomenieme nadväznosť účtovnej závierky na výkazy ...

Zmeny v BOZP v roku 2024ZáznamGarancia

22.12.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, Vemal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:58

... Webinár je zameraný na zhrnutie zmien zákona č. 124/2006 o BOZP a Vyhlášky č. 356/2007, ktoré stále pretrvávajú aj v roku 2024. Objasníme si terminológiu v chystaných zmenách zákonov o BOZP, prípadne v pripravovaných zákonov, ktoré prídu do platnosti v roku 2024. Webinár je zameraný na zhrnutie zmien ...

Zmeny v zákone o sociálnom poistení a aplikačná prax od 1.1.2024ZáznamGarancia

22.12.2023, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:22

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení ...

Zmeny v školskej legislatíve v roku 2024ZáznamGarancia

22.12.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:30

... Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona. Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona. redefinícia ŠVVP, úpravy v predpripmárnom vzdelávaní, právny nárok na miesto ...

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov a platových tried v roku 2024ZáznamGarancia

21.12.2023, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:07:07

... Kvalifikačné predpoklady PZ a OZ a ich posudzovanie. Vyžadované stupne vzdelania na výkon pracovnej činnosti. Postup pri zaraďovaní PZ a OZ do kariérových stupňov. Atestácie, ich vykonávanie, platnosť a uznávanie. Vplyv kariérového stupňa na zaradenie do PT. Kvalifikačné predpoklady PZ a OZ a ich posudzovanie ...

Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.9.2023ZáznamGarancia

20.12.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:19

... Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a ...

Najpozeranejšie videosemináre

Príprava na atestáciu - atestačné portfólio v roku 2021Záznam

29.7.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:07

... Od účinnosti Zákona c. 138/2019 Z. z., sú predmetom diskusie medzi pedagogickými aodbojnými zamestnancami škôl, školských zariadení azariadení sociálnej pomoci otázky ozmenách vatestačnom konaní oproti procesu, ktorý bol nastavený v legislatíve platnej do roku 2019. Podstatnou zemnou je preukazovanie ...

Novinky v problematike DPH v roku 2023 (právny stav k 27.1.2023)ZáznamGarancia

7.2.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:20

... Vo webinári je rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala od 1. januára 2023 napríklad súvislosti so zmenou definície nevymožiteľnej pohľadávky, povinnosťou opravy odpočítanej dane na strane odberateľa, alebo zrušením povinnosti registrácie v prípade vykonávanie ekonomických ...

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov a platových tried v roku 2024ZáznamGarancia

21.12.2023, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:07:07

... Kvalifikačné predpoklady PZ a OZ a ich posudzovanie. Vyžadované stupne vzdelania na výkon pracovnej činnosti. Postup pri zaraďovaní PZ a OZ do kariérových stupňov. Atestácie, ich vykonávanie, platnosť a uznávanie. Vplyv kariérového stupňa na zaradenie do PT. Kvalifikačné predpoklady PZ a OZ a ich posudzovanie ...

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

20.9.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:21

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií a úpravy komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad ...

Zmeny v školskej legislatíve v roku 2024ZáznamGarancia

22.12.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:30

... Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona. Obsahom príspevku je prehľad schválených zmien v školskej legislatíve, ktoré vyplývajú z novely školského zákona. redefinícia ŠVVP, úpravy v predpripmárnom vzdelávaní, právny nárok na miesto ...

Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2024 Z.z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 9.1.2024 v čiastke č. 1)
  • 2/2024 Z.z. novela nar. vl. č. 755/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 12.1.2024 v čiastke č. 2)
  • 4/2024 Z.z. novela vyhl. č. 396/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2024 v čiastke č. 4)
  • 5/2024 Z.z. novela vyhl. č. 151/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2024 v čiastke č. 4)
  • 7/2024 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.1.2024 v čiastke č. 5)
  • 10/2024 Z.z. novela nar. vl. č. 7/2023 Z. z. (vyšlo dňa: 9.2.2024 v čiastke č. 7)
  • 12/2024 Z.z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu (vyšlo dňa: 10.2.2024 v čiastke č. 8)
  • 13/2024 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 33 ods. 6 písm. o) a § 48 ods. 2 písm. h) zákona č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 14.2.2024 v čiastke č. 9)
  • 18/2024 Z.z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2024 (vyšlo dňa: 22.2.2024 v čiastke č. 12)
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aké chyby z hľadiska legislatívy robia školy a školské zariadenia

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 28.2.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. od 30.5.2024

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 14.3.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.