dnes je 4.6.2023

Najnovšie videosemináre

Nastavenie prevádzkových poriadkov z hľadiska aktuálnych právnych noriem BOZPZáznamGarancia

31.5.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:14

... Prevádzkový poriadok má veľký význam v podpore a ochrane zdravia zamestnancov a osôb nachádzajúcich sa v prevádzke, nakoľko jeho súčasťou je hodnotenie rizika a súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a osôb nachádzajúcich sa v prevádzke. Nie každý podnikateľ – to znamená fyzická osoba & ...

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

29.5.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:51

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií a úpravy komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad ...

Prehľad zmien v elektrotechnických normách - 5/2023ZáznamGarancia

29.5.2023, Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:08:48

... Prehľad zmien v elektrotechnických normách je neodmysliteľným zdrojom, ktorý poskytuje cenné informácie o aktuálnych trendoch, požiadavkách a nových technológiách v oblasti elektrotechniky. Nové bezpečnostné predpisy, technologické inovácie a zmeny trhových podmienok často vyvolávajú zmeny v týchto normách ...

Nepeňažný príjem zamestnanca do 500 EUR z pohľadu dane z príjmovZáznamGarancia

29.5.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:24

... Seminár uvedie do problematiky aplikácie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP v oblasti oslobodenie sumy nepeňažných plnení poskytovaných zamestnávateľom zamestnancom. Ide o plnenia charakteru tzv. zamestnaneckých benefitov. Tieto, ak budú vylúčené z daňových výdavkov zamestnávateľa, môžu byť za určitých podmienok ...

Vedenie účtovníctva z pohľadu elektronizácie v roku 2023ZáznamGarancia

29.5.2023, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:29

... Obsahom prezentácie je spôsob a forma vedenia účtovníctva elektronicky, vytvorenie elektronickej podoby účtovného záznamu a práca s dokladmi v elektronickej podobe. Popisuje sa systém a alternatívy archivácie elektronických dokladov. Ďalej popisuje možnosti vyťažovania dokladov. Obsahom prezentácie je ...

Podpisovanie dokumentov na diaľkuZáznamGarancia

23.5.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:29

... Podpisovanie dokumentov na diaľku je čoraz častejší spôsob, akým sa fyzická, alebo právnická osoba zaväzuje k právnym úkonom. Možnosť podpisovania na diaľku sa začala vo väčšom využívať počas obdobia pandémie. Dnes dokážeme rozlíšiť viacero druhov elektronickej komunikácie a elektronických podpisov, ...

Výnimky zo Zákona o verejnom obstarávaníZáznamGarancia

23.5.2023, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:26

... Obsahom webinára je prehľad zákonných ustanovení týkajúcich sa zákaziek, pri ktorých nie je potrebné postupovať podľa pravidiel verejného obstarávania. Ide o výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní upravené v § 1 ods. 2 až 15 Zákona o verejnom obstarávaní. V rámci webinára bude poukázané na najčastejšie ...

Motivácia a očakávania zamestnancovZáznamGarancia

23.5.2023, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:12:19

... Domnievate sa, že viete ako efektívne pracovať so svojimi ľuďmi? Že máte motiváciu v malíčku? Využívate skutočne faktory motivácie, alebo sú to práveže len faktory hygieny, ktoré majú od motivácie ďaleko? Ako viete motivovať samých seba, čo vám funguje? A je možné, aby nám chyby pomáhali a posúvali nás ...

Zmeny v zákone o DPH v roku 2023: § 53b zákona o DPH - oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty od 1.1.2023ZáznamGarancia

11.5.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:45

... V úvode webinára sa zaoberáme prehľadom zmien, ktoré sa v zákone o DPH stali účinné od 1. januára 2023 a 1. apríla 2023. Osobitný dôraz a zameranie sú kladené na aplikáciu ustanovenia § 53b zákona o DPH, ktoré súvisia s opravou odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty. Zmeny sú názorne prezentované ...

Dokumentácia BOZP v roku 2023 - čo treba aktualizovaťZáznamGarancia

4.5.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:18

... Webinár je zameraný na aktualizáciu dokumentácie z pohľadu BOZP po novelizácií Zákona 124/2006 Z.z.. Povieme si čo všetko sa zmenilo a prečo treba aktualizovať aj príslušnú dokumentáciu. Trošku načneme aj oblasť OPP a povieme si o novelizácií Vyhlášky o hasiacich prístrojoch. Nakoniec si povieme niečo ...

Najpozeranejšie videosemináre

Príprava na atestáciu - atestačné portfólio v roku 2021Záznam

29.7.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:07

... Od účinnosti Zákona c. 138/2019 Z. z., sú predmetom diskusie medzi pedagogickými aodbojnými zamestnancami škôl, školských zariadení azariadení sociálnej pomoci otázky ozmenách vatestačnom konaní oproti procesu, ktorý bol nastavený v legislatíve platnej do roku 2019. Podstatnou zemnou je preukazovanie ...

Odpady zo školskej jedálne v roku 2021Záznam

25.3.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:34

... Videoseminárom získate prehľad o odpadovom hospodárstve v podmienkach školských jedální od 1.1.2021. Videoseminárom získate prehľad o odpadovom hospodárstve v podmienkach školských jedální od 1.1.2021. škola, odpad, kuchyňa, školská jedáleň, Gallovič Úvod Právne predpisy odpadového hospodárstva Zákon ...

Odmeny a tresty vo vyučovacom proceseZáznam

11.6.2021, Mgr. Slavomír Gál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:51

... Motivácia má vo vyučovacom procese svoje nenahraditeľné miesto. Odmeny a tresty už v minulosti tvorili a stále tvoria jej podstatnú časť. Videoseminár hľadá odpovede na otázky (ne) nadčasovosti metódy odmien a trestov, ako aj na to, ktoré formy odmien a trestov sú efektívne, a ktorým by sa mal učiteľ ...

Coaching ako pedagogický nástroj pre učiteľov (a žiakov)Záznam

22.2.2021, Mgr. Slavomír Gál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:12

... Coaching ako nástroj na sebarozvoj poznáme skôr zfiriem akorporátov, primárne určený pre manažérov ariadiacich pracovníkov.Počas nášho videoseminára si ukážeme ako je možné tento nástroj uplatniť vtriede, zborovni, ale aj vosobnom živote aodkryť tak potenciál pedagógov ažiakov, oktorom možno ani oni ...

IKT nástroje a hry podporujúce motiváciu žiakovZáznam

11.8.2021, Mgr. Slavomír Gál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:57

... Dôvod na implementáciu IKT (informačné a komunikačné technológie) do vyučovacieho procesu je nárast množstva informácií, v ktorých je potrebné sa zorientovať, posilnenie aktívnej úlohy študenta vo vzdelávacom procese a možnosť využiť individuálny časový harmonogram výučby. Lektor vo videoseminári približuje ...

Najnovšie Právne predpisy
  • 174/2023 Z.z. novela vyhl. č. 232/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 24.5.2023 v čiastke č. 63)
  • 176/2023 Z.z. o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2023 (vyšlo dňa: 24.5.2023 v čiastke č. 63)
  • 181/2023 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 30.5.2023 v čiastke č. 66)
  • 182/2023 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 30.5.2023 v čiastke č. 66)
  • 183/2023 Z.z. o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 30.5.2023 v čiastke č. 66)
  • 186/2023 Z.z. novela zák. č. 414/2012 Z. z. a č. 587/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2023 v čiastke č. 68)
  • 188/2023 Z.z. o transformácii Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p. na akciovú spoločnosť (vyšlo dňa: 1.6.2023 v čiastke č. 68)
  • 189/2023 Z.z. novela zák. č. 54/2019 Z. z. a č. 327/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2023 v čiastke č. 68)
  • 191/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 115/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2023 v čiastke č. 68)
  • 192/2023 Z.z. o registri trestov (vyšlo dňa: 1.6.2023 v čiastke č. 68)
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Kurikulum ako pedagogická výzva

Lektor: Mgr. Renata Taligová

Dátum: 13.6.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Organizačné zmeny a najčastejšie chyby zamestnávateľov

Lektor: Mgr. Danica Černá Valentová

Dátum: 23.6.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.