dnes je 3.2.2023

Najnovšie videosemináre

Nové pravidlá v oblasti kybernetickej bezpečnosti - Smernica NIS 2ZáznamGarancia

31.1.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:42:23

... Európska únia už v roku 2016 prijala smernicu o bezpečnosti sietí a informácií, tzv. smernicu NIS. Celý jej oficiálny názov znie Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016, o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii ...

Platenie preddavkov na daň z príjmov PO v roku 2023ZáznamGarancia

31.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:20

... Predmetom webinára bude problematika platenia preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2023. Výklad bude vedený na základe platného metodického pokynu k plateniu preddavkov. Problematika platenia preddavkov bude rozdelená na platenie preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023ZáznamGarancia

30.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:58

... Obsahom seminára bude uvedenie prehľadu zmien, ktorými prešiel v roku 2022 na základe prijatých noviel zákon o dani z príjmov. Ide predovšetkým o zmeny v oblasti daňového bonusu na vyživované dieťa, ktoré nadobudli účinnosť už od 1.7.2022, ale následne bola táto oblasť modifikovaná aj s účinnosťou od ...

Aktuálny stav mzdovej agendy - zmeny v roku 2022 a 2023 pre mzdového účtovníkaZáznamGarancia

27.1.2023, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:17:37

... Pripomenieme si zavedenie ePniek, rodičovskej dovolenky otcov počas prvých šiestich týždňov z roku 2022. Prejdeme si aktuálne hodnoty minimálne mzdy, minimálnych mzdových nárokov, mzdových príplatkov a ich zmenu v roku 2023.V oblasti sociálneho poistenia zmenu v spôsobe registrácie analytických údajov ...

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2023 (právny stav k 1.1.2023)ZáznamGarancia

26.1.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:35

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj zberu komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je ...

Upravujúce účtovné prípady v podvojnom účtovníctve a účtovná závierka za rok 2022ZáznamGarancia

21.12.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Webinár sa zameriava na opis charakteru účtových prípadov, s ktorými sa účtovná jednotka musí vysporiadať pred zostavením účtovnej závierky. Prezentácia taktiež vymedzuje základné právne predpisy k zostaveniu účtovnej závierky, vrátane charakteristík veľkostných kritérií účtovných jednotiek, a špecifík ...

Daňové výdavky s podmienkou zaplatenia - na čo si dať pozor pred koncom roka pri ich uplatnení za daňový výdavokZáznamGarancia

20.12.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:15

... Obsahom seminára bude upozorniť na existenciu povinnosti úpravy základu dane u daňovníka vychádzajúceho pri zisťovaní základu dane z výsledku hospodárenia vykázaného v sústave podvojného účtovníctva o položky podmienené zaplatením. Nakoľko ide o tému, ktorá je aktuálna pred koncom zdaňovacieho obdobia ...

Zostavenie atestačného portfólia - práca s profesijným štandardomZáznamGarancia

20.12.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:01

... Atestácia štátne overenie profesijných kompetencií vymedzených profesijným štandardom. V prípade záujmu o vykonanie atestácie je preto potrebné oboznámiť sa s tým, ako sú zadefinované podmienky atestačného konania v Zákone č. 138/2019 Z.z. ako aj so štruktúrou a obsahom profesijných štandardov. Obsahom ...

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023ZáznamGarancia

19.12.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:48

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj zberu komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je ...

Zmeny v DPH v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

19.12.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:07

... Vo videu je rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala v roku 2022 napríklad v súvislosti s osvedčením o registrácii, rozšírením inštitútu ručenia za daň, ustanovením upravujúcim situáciu po úmrtí platiteľa. Rovnako je predstavená schválená zmena zákona o DPH v nadväznosti na ...

Najpozeranejšie videosemináre

Príprava na atestáciu - atestačné portfólio v roku 2021ZáznamGarancia

29.7.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:07

... Od účinnosti Zákona c. 138/2019 Z. z., sú predmetom diskusie medzi pedagogickými aodbojnými zamestnancami škôl, školských zariadení azariadení sociálnej pomoci otázky ozmenách vatestačnom konaní oproti procesu, ktorý bol nastavený v legislatíve platnej do roku 2019. Podstatnou zemnou je preukazovanie ...

BOZP na základných školáchZáznam

8.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:39

... V téme sme sa venovali BOZP na základných školách, prešli sme si jednotlivé riziká v areáli školy ale aj na napr. pracovnom vyučovaní alebo v jedálňach či športoviskách. V téme sme sa venovali BOZP na základných školách, prešli sme si jednotlivé riziká v areáli školy ale aj na napr. pracovnom vyučovaní ...

Odmeny a tresty vo vyučovacom proceseZáznam

11.6.2021, Mgr. Slavomír Gál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:51

... Motivácia má vo vyučovacom procese svoje nenahraditeľné miesto. Odmeny a tresty už v minulosti tvorili a stále tvoria jej podstatnú časť. Videoseminár hľadá odpovede na otázky (ne) nadčasovosti metódy odmien a trestov, ako aj na to, ktoré formy odmien a trestov sú efektívne, a ktorým by sa mal učiteľ ...

Príprava na atestácie- atestačné portfólioZáznamGarancia

16.5.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:10:55

... Od účinnosti Zákona č. 138/2019 Z. z., sú predmetom diskusie medzi pedagogickými a odbojnými zamestnancami škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci otázky o zmenách v atestačnom konaní oproti procesu, ktorý bol nastavený v legislatíve platnej do roku 2019. Podstatnou zemnou je preukazovanie ...

Zostavenie atestačného portfólia - práca s profesijným štandardomZáznamGarancia

13.10.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:57

... Atestácia štátne overenie profesijných kompetencií vymedzených profesijným štandardom. V prípade záujmu o vykonanie atestácie je preto potrebné oboznámiť sa s legislatívnym vymedzením atestačného konania v Zákone 138/2019 Z.z. ako aj so štruktúrou a obsahom a profesijných štandardov, ktoré boli zverejnené ...

Najnovšie Právne predpisy
  • 8/2023 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.1.2023 v čiastke č. 3)
  • 9/2023 Z.z. novela zák. č. 530/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2023 v čiastke č. 3)
  • 12/2023 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu časti ustanovenia § 4 ods. 1 a časti ustanovenia § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. s Ústavou SR (vyšlo dňa: 11.1.2023 v čiastke č. 4)
  • 14/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 13.1.2023 v čiastke č. 5)
  • 15/2023 Z.z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby (vyšlo dňa: 13.1.2023 v čiastke č. 5)
  • 24/2023 Z.z. novela Ústavy SR č. 460/1992 Zb. (vyšlo dňa: 26.1.2023 v čiastke č. 9)
  • 26/2023 Z.z. novela vyhl. č. 244/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 27.1.2023 v čiastke č. 10)
  • 28/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 419/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 28.1.2023 v čiastke č. 11)
  • 31/2023 Z.z. novela výn. č. 410/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.1.2023 v čiastke č. 11)
  • 32/2023 Z.z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2023 (vyšlo dňa: 31.1.2023 v čiastke č. 12)
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Motivácia žiaka vs. motivácia pedagóga

Lektor: Mgr. Renata Taligová

Dátum: 8.2.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novela Zákonníka práce od 1. júna 2023

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 10.2.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.