dnes je 19.7.2024

Najnovšie videosemináre

ZŤP a chránené dielneZáznamGarancia

11.7.2024, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:03:13

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu špecifík, týkajúcich sa zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím, ako fyzických osôb znevýhodnených na trhu práce a potrebujúcich osobitný prístup pri začlenení do ...

Umelá inteligencia a ochrana osobných údajovZáznamGarancia

10.7.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Vzťah medzi umelou inteligenciou a ochranou osobných údajov je dôležitou témou v súčasnej digitálnej dobe. Umelá inteligencia môže byť využívaná na spracovanie a analýzu veľkého množstva osobných údajov, čo prináša určité výzvy a otázky v oblasti ochrany súkromia. Umelá inteligencia ale môže predstavovať ...

Minimálna daň pre právnické osoby od roku 2024ZáznamGarancia

10.7.2024, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:18

... Predmetom videa je oboznámenie s inštitútom minimálnej dane z príjmov právnickej osoby (PO), ktorá bola do zákona o dani z príjmov zavedená s účinnosťou od 1.1.2024. Do konca roka 2017, kedy sa naposledy platila minimálna daň, bol tento inštitút obsiahnutý v zákone o dani z príjmov pod názvom paušálna ...

Novela zákona o účtovníctve v kontexte novely zákona o štatutárnom audite od 1.6.2024ZáznamGarancia

10.7.2024, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Na webinári hovoríme o novele Zákona o účtovníctve v súvislosti s povinnosťou vykazovania informácií o udržateľnosti, implementácii Smernice CSRD, taktiež o cieľoch a dopade Smernice aj na malé a stredné podniky, o povinnosti vykazovať informácie vo výročnej správe, ako aj o povinnosti overovať údaje ...

Zmeny v zákone o potravináchZáznamGarancia

10.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:31

... Cieľom webinára je priblížiť poslednú novelu Zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách. Následne do pozornosti uvádzame praktické situácie a záverom vybrané rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Cieľom webinára je priblížiť poslednú novelu Zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách. Následne do ...

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024ZáznamGarancia

10.7.2024, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:28

... Webinár sa týka nového zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1.7.2024. Dôvodom prijatia tohto zákona je najmä modernizácia doterajšej právnej úpravy a súlad s európskymi právnymi predpismi. V úvode prezentácie sa venujeme dôvodom prijatia novej právnej úpravy, pričom uvádzame aj ...

Zákon o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.3.2024, 1.6.2024 a 1.7.2024ZáznamGarancia

10.7.2024, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení ...

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024ZáznamGarancia

1.7.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:00

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2024. Dôraz je kladený na pripravované zmeny v roku 2024. Zmeny sa budú týkať úpravy komunálnych odpadov, nových reportingových povinností pri obaloch a batérií a akumulátorov a poplatky za skládkovanie. Obsahom webinára je prehľad ...

Novinky a trendy v osvetlení v roku 2024ZáznamGarancia

1.7.2024, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:15:41

... Prehľadová prednáška o najnovších poznatkoch a trendoch v oblasti svetelnej techniky s perspektívami ďalšieho rozvoja k udržateľnému zdravému osvetleniu. Na základe odborných prognóz a vedeckovýskumnej stratégie Medzinárodnej komisie pre osvetlenie naznačuje, akým smerom sa uberá svetelná technika v ...

Ako pripraviť efektívny teambuilding pre zamestnancov v roku 2024ZáznamGarancia

28.6.2024, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:33

... Tím je zoskupenie ľudí, ktorí spolupracujú na dosiahnutí stanovených cieľov. Efektívny tím je taký, ktorý má ciele prepojené s uspokojením potrieb jednotlivcov, ako aj celého tímu. A je to práve teambuilding, čo pomáha riešiť vzťahové problémy, súťaživosť, nízku mieru spolupráce v tímoch, znižuje napätie ...

Najpozeranejšie videosemináre

Príprava na atestáciu - atestačné portfólio v roku 2021Záznam

29.7.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:07

... Od účinnosti Zákona c. 138/2019 Z. z., sú predmetom diskusie medzi pedagogickými aodbojnými zamestnancami škôl, školských zariadení azariadení sociálnej pomoci otázky ozmenách vatestačnom konaní oproti procesu, ktorý bol nastavený v legislatíve platnej do roku 2019. Podstatnou zemnou je preukazovanie ...

Aktuálne zmeny v oblasti sociálneho postenia od 1.8.2023 a 1.10.2023ZáznamGarancia

28.9.2023, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:48

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení ...

Judikatúra vo veciach zákona o potravinách - postrehy a upozorneniaZáznamGarancia

16.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:34:10

... Cieľom webinára bude priblížiť poslednú novelu Zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ďalej sa následne do pozornosti uvedú praktické situácie a záverom vybrané dôležité rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na úseku potravín. Cieľom webinára bude priblížiť poslednú novelu Zákona č. 152/ ...

Trojzdrojové financovanie neziskových organizácií a jeho praktické zachytenie v účtovníctveZáznamGarancia

26.9.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:50

... Neziskový sektor na rozdiel od verejného a podnikateľského nemá základný právno-normatívny dokument, ktorý by ho vymedzil a charakterizoval z pohľadu právnych foriem a osobitosti inštitútov. Spoločným znakom NÚJ je ich: - verejnoprospešná činnosť - samosprávne riadenie - samokontrola členskou základňou ...

Verejné obstarávanie pre stredné školy v roku 2021Záznam

25.3.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:35:51

... Predmetom videoseminára je verejné obstarávanie pre stredné školy. Tematicky sa zaoberá uplatňovaním postupov verejného obstarávania pri stredných školách, vzťahom škôl a zriaďovateľov v kontexte verejného obstarávania a konkrétnymi problémami, ktoré trápia stredné školy pri verejnom obstarávaní. Predmetom ...

Najnovšie Právne predpisy
  • 161/2024 Z.z. novela zák. č. 143/1998 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2024 v čiastke č. 72)
  • 162/2024 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. a č. 145/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2024 v čiastke č. 72)
  • 166/2024 Z.z. o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike (vyšlo dňa: 10.7.2024 v čiastke č. 73)
  • 167/2024 Z.z. novela zák. č. 269/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2024 v čiastke č. 73)
  • 168/2024 Z.z. novela zák. č. 206/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2024 v čiastke č. 73)
  • 170/2024 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2024 v čiastke č. 73)
  • 172/2024 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. a č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2024 v čiastke č. 73)
  • 175/2024 Z.z. novela zák. č. 581/2004 Z. z. a č. 358/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 11.7.2024 v čiastke č. 74)
  • 178/2024 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2024 v čiastke č. 75)
  • 179/2024 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2024 v čiastke č. 75)
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákon o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.7.2024 a súvisiaca aplikačná prax

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 25.7.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zákon o sociálnom poistení, aktuality a predpokladané zmeny

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 21.8.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.