dnes je 1.10.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Tvorba učebných úloh na podporu prírodovednej gramotnosti

4.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:59

Kapitoly videa

Problémom v našich školách sa v súčasnosti ukazuje hľadanie a realizovanie nových učebných postupov efektívnych pre reflektovanie reálnych podmienok výučby, očakávaní praxe a  naplnenie ambícii ŠVP. Vo výučbe prírodovedných predmetov sa používa veľa nových zdrojov informácii (encyklopédie, internet, edukačné DVD) uvádzajú sa príklady a štatistiky, ktoré opisujú dopad činnosti a rozhodnutí ľudí v praktickom živote. Uvádzajú sa možné katastrofické scenáre dôsledkov nezodpovedného vzťahu ľudí k prírode. Na dosiahnutie čo najlepšieho efektu využívame moderné technológie a prostriedky. Nič z toho však nevyvolá takú zmenu postoja, ako učenie sa vlastnou skúsenosťou, zážitok a odpozorovaný model správania, lebo deti sa od narodenia  prirodzene učia pozorovaním a napodobňovaním. Napriek tomu v prírodovednom vzdelávaní naďalej prevláda sprostredkovanie informácie a učenie bez zdôvodňovania a vysvetľovania s dôrazom na fakty, definície, výpočty a vzorce. Učenie takýmto spôsobom je nepresvedčivé a málo aktivizujúce. Obsahom webinára bude prezentovanie postupu a princípov prípravy učebných úloh – činností so zameraním na postupný rozvoj úrovní prírodovednej gramotnosti a prezenácia vybratých učebných postupov.

PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov fyzika a základy techniky na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po absolvovaní štúdia pôsobila ako pedagóg na 5. ZŠ vo Zvolene. Tu participovala na projekte Vyučovanie práce s počítačom v triede s rozšíreným vyučovaním technickej  výchovy v 5. – 9. ročníku základnej školy. V roku 2001 na základe ďalšieho vzdelávania a tréningov asociácie S. Kovalíkovej (A.S.K. Vzdelávanie pre 21. Storočie) získala kvalifikáciu Modelového učiteľa ITV. Od roku 2002 pôsobí na Metodicko-pedagogickom centre ako učiteľ profesijného rozvoja. V dizertačnej práci sa venovala téme „Kompetencie učiteľa  potrebné pre riadenie procesov učenia sa na vyučovaní fyziky s podporou IKT“. Profesijná orientácia a odborný profil je aj na ďalej zameraný na obsahovú integráciu v prírodovedných predmetoch, rozvoj prírodovednej gramotnosti, projektové vyučovanie a riadenie procesov učenia sa s využitím digitálnych technológii. Tejto téme sa venuje aj ako člen pracovnej skupiny MoE STEM WG (Ministries of Education STEM representatives Working Group ) a ambasádor projektu FCL (Future Classroom Lab). Aktuálne od r. 2016 sa ako BCTC Business Coaching Trained Coach venuje aj profesijnému rozvoju vedúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vedenia ľudí. Od roku 2000 kontinuálne pracuje ako koordinátor viacerých projektov medzinárodnej spolupráce so školami, regionálnymi inštitúciami a zahraničnými partnermi so zameraním na transfer inovácii do edukačného procesu.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.