dnes je 30.11.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Profesijný rozvoj učiteľov prírodovedných predmetov

8.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:45

Kapitoly videa

Učitelia potrebujú v rámci výkonu svojej profesie priebežne zhodnocovať svoje skúsenosti, aktualizovať poznatky a zlepšovať spôsobilosti, ktorými už disponujú, a zároveň získavať nové vedomosti a zručnosti. Podmienky a možnosti profesijného rozvoja a kariérneho rastu sú vymedzené Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Každý učiteľ by mal poznať svoj rozvojový potenciál, individuálne osobnostné predpoklady a profesijné ambície. Zároveň aj svoju zodpovednosť voči sebe samému, kolegom a škole v súvislosti s kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý sa v nej realizuje. Referenčným rámcom pri plánovaní, realizovaní a hodnotení profesijného rozvoja PZ a OZ je príslušný profesijný štandard v súlade s pokynom ministra č. 39/2017, ktorým boli vydané profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov fyzika a základy techniky na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po absolvovaní štúdia pôsobila ako pedagóg na 5. ZŠ vo Zvolene. Tu participovala na projekte Vyučovanie práce s počítačom v triede s rozšíreným vyučovaním technickej  výchovy v 5. – 9. ročníku základnej školy. V roku 2001 na základe ďalšieho vzdelávania a tréningov asociácie S. Kovalíkovej (A.S.K. Vzdelávanie pre 21. Storočie) získala kvalifikáciu Modelového učiteľa ITV. Od roku 2002 pôsobí na Metodicko-pedagogickom centre ako učiteľ profesijného rozvoja. V dizertačnej práci sa venovala téme „Kompetencie učiteľa  potrebné pre riadenie procesov učenia sa na vyučovaní fyziky s podporou IKT“. Profesijná orientácia a odborný profil je aj na ďalej zameraný na obsahovú integráciu v prírodovedných predmetoch, rozvoj prírodovednej gramotnosti, projektové vyučovanie a riadenie procesov učenia sa s využitím digitálnych technológii. Tejto téme sa venuje aj ako člen pracovnej skupiny MoE STEM WG (Ministries of Education STEM representatives Working Group ) a ambasádor projektu FCL (Future Classroom Lab). Aktuálne od r. 2016 sa ako BCTC Business Coaching Trained Coach venuje aj profesijnému rozvoju vedúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vedenia ľudí. Od roku 2000 kontinuálne pracuje ako koordinátor viacerých projektov medzinárodnej spolupráce so školami, regionálnymi inštitúciami a zahraničnými partnermi so zameraním na transfer inovácii do edukačného procesu.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.